Rodinné ubytování v centru Deštných hor

Ubytovací řád – chalupa Kačenka

Ubytovací řád pro přechodné ubytování ve smyslu ustanovení § 754 a násl. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

I.

 1. Ustanovení tohoto ubytovacího řádu je povinen dodržovat každý ubytovaný, který je na chalupě ubytován. Všichni ubytovaní jsou povinni se seznámit s ubytovacím řádem.
 2. Týdenní ubytování je od soboty : nástup od 15:00 hodiny, odjezd do 10:00 hodin, ostatní dle dohody.
 3. K ubytování musí být každý ubytovaný řádně přihlášen. Za tím účelem je povinen ihned po příjezdu předložit svůj občanský průkaz, popř. platný cestovní pas.
 4. Ubytování je poskytováno úplatně, kdy cena za ubytování je stanovena na základě ceníku nebo dohodou obou stran a potvrzována podpisem na „ubytovací smlouvě“.
 5. Úhradu za ubytování, ubytovací poplatky a služby je ubytovaný povinen zaplatit při nástupu po odečtení zálohy hotově, není-li dohodnuto jinak. Při nástupu ubytovaný skládá vratnou kauci ve výši 3000,- Kč. Z této kauce má právo pronajímatel při ukončení pobytu odečíst případné škody způsobené nájemcem. Při odjezdu je ubytovaný povinen uhradit spotřebu energie.
 6. Podpisem ubytovaného (dále jen host) na „ubytovací smlouvě“ je mezi hostem a provozovatelem chalupy uzavřena smlouva o ubytování podle § 754 a násl. Občanského zákoníku a to za podmínek dále uvedených.

II.

 1. Ubytovatel je povinen odevzdat hostovi prostory vyhrazené k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.
 2. Host má právo po sjednanou dobu ubytování užívat prostory, které mu byly k ubytování vyhrazeny, vč. jejich vybavení. Užívat pronajatou chalupu může jen počet nahlášených osob. Zákaz pobývání nenahlášených osob.
 3. Při nástupu obdrží host dvoje klíče od hlavních dveří chalupy, kůlny a altánu. Host je povinen předejít ztrátě těchto klíčů, zabezpečit jejich odcizení a vyvarovat se zapůjčení klíčů osobám, které nejsou v chalupě ubytovány. Klíč v hlavních dveřích slouží pouze k zamykání chalupy a je nepřenosný. Při ztrátě nebo jiném zneužití klíčů je host povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč. Tím není dotčeno právo pronajímatele domáhat se náhrady způsobené škody za výměnu zámkových vložek.
 4. PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ VE VŠECH PROSTORÁCH CHALUPY. Dále je zákázáno držet, vyrábět nebo přechovávat omamné ne bo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem. Kouření je povoleno venku za předpokladu, že kuřáci po sobě uklidí všechny nedopalky. Porušení tohoto zákazu může být potrestáno finančním postihem ve výši 1000,-Kč a to za každý případ.
 5. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělé osoby v pokojích a ostatních prostorách chalupy. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí v prostorách chalupy i v její venkovní části, včetně bazénu.Rodiče batolat a dětí jsou povinni zajistit dodržování čistoty v pokojích. Jedná se zejména o ochranu postelí před znečištěním dětmi, které nejsou schopny udržovat osobní hygienu.
 6. Povinnosti hosta :
 • Užívat prostory vyhrazené mu k ubytování řádně, dodržovat pořádek a čistotu na pokojích a větrat.
 • Bez souhlasu ubytovatele nesmí přemisťovat nábytek a provádět jakékoliv uměny a zásahy do el.instalace. Není dovoleno užívat vlastních elektrospotřebičů (např. Fritézy, varné konvice, vařiče, el.grily, toustovače, apod.). Vyjímkou jsou holicí strijky, vysoušeče vlasů, kulmy, rádia. Host může používat také spotřebiče s malým příkonem, sloužící osobní potřebě, tj. Notebooky, tiskárny, nabíječky k videokamerám, mobilním telefonům a podobně. Za použití povolených spotřebičů odpovídá host a ručí za jakékoliv škody způsobené jejich provozem.
 • Všechny odpadky, které vzniknou při pobytu je host povinen ukládat do připravených pytlů na určeném místě.ZÁKAZ PÁLENÍ ODPADKŮ V KRBOVÝCH KAMNECH VE SPOLEČENSKÉ MÍSTNOSTI.
 • Při odchodu z chalupy , překontrolovat uzavření vodovodních kohoutků, elektrospotřebičů, včetně přímotopů, zavřít okna a zamykat vchodové dveře.
 • Chovat se v ubytovacích prostorách a okolí, zejména v době od 22:00 hod. do 6:00 hod. tak, aby nerušili klid ostatních hostů a okolních obyvatel.
 • Udržovat okolní prostory chalupy, přístupové chodníky a schody v čistotě. V zimním období je host povinen dbát opatrnosti při pohybu v okolí budovy chalupy z hlediska nebezpečí úrazu padajícím zmrzlým sněhem nebo rampouchy a z hlediska možnosti úrazu na náledí.
 • Není povolen pobyt psů a jiných drobných zvířat.
 • Bez průtahů oznámit potřebu provedení oprav v prostorách vyhrazených k ubytování a bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host v prostorách způsobil.
 • Rozdělávat ohně pouze na vyhrazeném ohništi.
 • Host je povinen uvést používané prostory před odjezdem do původního stavu, v jakém mu byly pronajaty.

III.

 1. Parkování hostů je umožněno na vlastním pozemku před chalupou. Tyto plochy jsou otevřené a tudíž provozovatel neručí za případné odcizení vozidla nebo věcí ve vozidle. Při nepřízni počasí, větší sněhové pokrývce na parkovišti u chalupy jsou majitelé aut povini respektovat pokyny ubytovatele k přeparkování na místa k tomu určená.
 2. Doporučujeme hostům, aby klenoty, peníze a jiné cennosti nenechávali v pokojích. Pronajímatel ve smyslu ust. § 434 odst. 1 občanského zákoníku neodpovídá za ztrátu či škody na uvedených věcech.
 3. V případě, že i přes výstrahu host závažným způsobem porušuje dobré mravy nebo jinak hrubě porušuje ubytovací řád, může ubytovatel i před uplynutím dohodnuté doby ubytování zrušit nebo odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena.
 4. Při ukončení pobytu pronajímatel objekt zkontroluje a přebere. Při zjištění závad se odečítá daná cena z kauce. Pokud byl shledán objekt v pořádku, vratná kauce se vrací. Doplácí se jen spotřeba energie.

Všem hostům přejeme příjemný pobyt, krásnou dovolenou a spostu pěkných zážitků.

Za pronajímatele : Zuzana Ondráčková tel. +420 773 295 036